She Flew Birding Tours photo

Eastern Towhee – Florida