She Flew Birding Tours photo

Eastern Meadowlark – Florida